Charakteristika ZŠ

Základní škola poskytuje vzdělání a výchovu dětem a žákům, kteří jsou pacienty dětské léčebny.

Hlavním úkolem naší školy je zajistit kontinuitu práce žáků, udržet a rozvíjet jejich znalosti. Pedagogové se také snaží o upevnění psychické sebedůvěry dětí, která je oslabena vlivem jejich nemoci a změnou prostředí bez rodičovského zázemí.

V oblasti výchovně vzdělávací se zaměřujeme především na individuální výuku žáků.

Každý žák pracuje podle svých učebnic, podle svých možností a schopností a podle vzdělávacího plánu své kmenové školy. Klademe na žáky přiměřené požadavky s ohledem na jejich zdravotní stav. Žáci jsou prověřováni běžnými prověrkami a zkoušením, jsou hodnoceni hlavně podle znalosti učiva probraného v naší škole.

Pomáháme dětem při adaptaci na nové prostředí s ohledem na jejich možnosti a zdravotní stav.

Pomocí speciálních pedagogických metod pomáháme žákům se specifickými poruchami učení.