Naše cíle

V mateřské škole podporujeme všestranný rozvoj dítěte, vnímáme a ovlivňujeme celou jeho osobnost a vzhledem ke specifičnosti našeho zařízení je na předním místě zdravotní hledisko a adaptace dětí na nové prostředí.

Těmto potřebám je také přizpůsoben celý režim dne.

Pečujeme o to, aby se s námi dítě cítilo dobře, spokojeně, jistě a bezpečně.

Vycházíme zásadně ze zájmu, potřeb a možností dětí.

Uvědomujeme si, že vzdělání probíhá ve všech činnostech, co dítě prožije a s čím je v kontaktu. Snažíme se děti maximálně motivovat, aktivovat, stavíme na zkušenostech dětí a obohacujeme jejich zážitky.

Přizpůsobujeme obsah činností dané skupině dětí a jednotlivcům. Vedeme děti k samostatnosti a zdravému sebevědomí.

V MŠ vytváříme podnětné, zajímavé a obsahově bohaté prostředí.

Vzdělávací cíle dělíme na průběžné a konkrétní:

Průběžné vzdělávací cíle se naplňují každodenními činnostmi dětí, které prolínají během celého dne - při různých příležitostech a není nutné je plánovat.

Oblast:

  • zdraví dětí
  • práv dětí
  • sebeobsluhy, hygieny
  • socializace, pěstování morálních a společenských hodnot
  • psychologická oblast - sebepojetí, city, vůle, chování

Konkrétní vzdělávací cíle jsou plánované konkrétní činnosti, které jsou systematicky uspořádané a strukturované - v našem případě do čtyř ročních období, které zahrnují obsah předškolního vzdělávání.

Oblast:

  • biologická a psychologická
  • interpersonální /mezilidské vztahy/
  • sociálně - kulturní
  • environmentální /vzájemný vliv člověka a prostředí/

Všechny cíle v MŠ jsou strukturou pro zpracování našeho výchovně - vzdělávacího projektu a je nutné vše propojit do přirozeného vzdělávacího procesu tak, aby naše pedagogické působení mělo výsledný efekt na celou osobnost dítěte.

"Snažíme se nacházet způsob, podle něhož by v naší školce bylo co nejméně shonu, nechuti a marné práce, avšak více zdraví, lásky, radosti a celkové spokojenosti."

Naší filosofií je vést děti ke zdravému životnímu stylu.